تحلیل‌های تأییدشده

Fxverify اولین در نوع خودش است و تنها بررسی‌های کاربری مشتریان تأیید اعتبارشده با یک حساب معاملاتی واقعی را منتشر می‌نماید. یاد بگیرید که ما چگونه تأیید اعتبار را انجام می‌دهیم.

مرتب‌سازی:
IC Markets
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.9
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت5/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر4.7/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.7
Tickmill
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.9
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت5/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر4.8/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.8
RoboForex
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.9
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت5/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر4.6/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.6
OctaFX
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.2
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت5/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4.8/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.8
ThinkMarkets
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.6
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت5/5
محبوبیت4/5
رتبه‌بندی کاربر4.6/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.6
Global Prime
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4.5/5
نظارت4/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4.6/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.6
Exness
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.5
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت2/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4.9/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.9
Tradeviewforex
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.7
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت2/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4.8/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.8
Traders Trust
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.3
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت5/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر5/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
5.0
XM.com
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.5
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3.5/5
نظارت5/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر4.4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.4
Pepperstone
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.5
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4.5/5
نظارت5/5
محبوبیت4/5
رتبه‌بندی کاربر4.4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.4
HF Markets / Hotforex
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.7
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4.5/5
نظارت5/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر4.2/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.2
FxPro
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.7
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4.5/5
نظارت5/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر4.4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.4
FXOpen
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.6
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت5/5
محبوبیت4.5/5
رتبه‌بندی کاربر4.1/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.1
ForexTime
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.1
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3.5/5
نظارت5/5
محبوبیت3.5/5
رتبه‌بندی کاربر4.5/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.5
Axi
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.6
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت5/5
محبوبیت4/5
رتبه‌بندی کاربر4.4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.4
FP Markets
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.5
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4.5/5
نظارت5/5
محبوبیت4/5
رتبه‌بندی کاربر4.5/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.5
AvaTrade
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.8
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3/5
نظارت5/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4.3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.3
FXDD
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت4/5
محبوبیت4/5
رتبه‌بندی کاربر4.2/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.2
LiteForex
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.3
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت5/5
محبوبیت3.5/5
رتبه‌بندی کاربر4.5/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.5
FXCM
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.1
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت5/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4.4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.4
FxPrimus
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3.5/5
نظارت5/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4.4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.4
AAAFx
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.8
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت4/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4.2/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.2
IG
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.7
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت5/5
محبوبیت4.5/5
رتبه‌بندی کاربر4.3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.3
Instaforex
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.9
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3/5
نظارت5/5
محبوبیت4/5
رتبه‌بندی کاربر3.6/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.6
Oanda
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.5
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت5/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.0
Forex.com
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.8
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری2.5/5
نظارت5/5
محبوبیت4/5
رتبه‌بندی کاربر3.8/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.8
Tradersway
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
2.4
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3/5
نظارت0/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر3.8/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.8
Friedberg Direct
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت5/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.0
LCG
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.8
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3/5
نظارت5/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.0
MyFxMarkets
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.0
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3/5
نظارت2/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر4/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
4.0
Orbex
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.5
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3/5
نظارت5/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.0
Globe Gain
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
2.5
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت0/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.0
BDSwiss
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.9
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت5/5
محبوبیت3.5/5
رتبه‌بندی کاربر3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.0
Axiory
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
2.8
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری3/5
نظارت2/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.0
eToro
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت5/5
محبوبیت4/5
رتبه‌بندی کاربر3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.0
RebateKingFx
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
3.3
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری5/5
نظارت0/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.0
CashBackForex
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
4.0
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت4/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر3/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
3.0
PaybackFx
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
2.3
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت0/5
محبوبیت5/5
رتبه‌بندی کاربر0/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
0.0
Premiumtrading
رتبه‌بندی Fxverify
User reviews info
رتبه‌بندی Fxverify
1.8
FX Verify raiting info
رتبه کلی عبارت است از میانگین رتبه‌هایی که از طرف کارشناسان ما در 4 دسته ارائه شده است.
قیمت‌گذاری4/5
نظارت0/5
محبوبیت3/5
رتبه‌بندی کاربر0/5
رتبه‌بندی کاربر
User reviews info
تحلیل‌های کاربر
0.0